Tzw. ulga za złe długi

      Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono nowe zasady stosowania wskazanej powyżej ulgi tj. możliwe będzie skorygowanie poza podatkiem naliczonym również podstawę opodatkowania w przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności bądź jej części. Następuje to w przypadku gdy nie została ona uregulowana bądź zbyta w ciągu 150 (poprzednio 180 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

      Aby dokonać powyższej korekty należy spełnić wymogi wskazane w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Nie będzie również konieczności zawiadamiania dłużnika o chęci skorzystania z dobrodziejstwa wskazanej instytucji, a jedynie wraz z korektą właściwej deklaracji VAT wierzyciel zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

        KAMAT zajmuje się tego rodzaju sprawami, zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt pod nr tel. 89 534-00-84 albo drogą e-mail biuro@kamatolejnik.pl