Zasiedzenie niewidocznych urządzeń przesyłowych

Pamiętać należy, że zasiedzieć nie wolno urządzeń przesyłowych, które nie są widoczne (w praktyce urządzenia przesyłowe posadowione w nieruchomości pod jej powierzchnią tj. rury wodociągowe, kanalizacja sanitarna, gazociąg, przewody energetyczne – kable podziemne- i tym podobne).

Zatem w tym przypadku jest możliwe ustanowienie służebności przesyłu do roku 2018.

Jeśli masz wyżej wymienione urządzenia na swojej nieruchomości – zgłoś się do nas – pobieramy zaliczkę w wysokości przystępnej zaś nasz sukces opiera się na akceptowaniu żądań w tym zakresie przez przedsiębiorcę przesyłowego

tel. 89-534-00-84, e-mail : biuro@kamatolejnik.pl

 

 

Opodatkowanie umowy pożyczki

              Umowa pożyczki jest czynnością prawną opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w skrócie pcc – art. 1 ust. 1 lit b) ustawy o pcc), zaś obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania tej czynności (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o pcc) ciąży on zaś na na biorącym pożyczkę (pożyczkobiorcy, art. 4 pkt 7 ustawy o pcc) na nim też ciąży obowiązek zapłaty podatku (pożyczkobiorca jako płatnik, art. 5 ust. 1 ustawy o pcc).

            Podstawą opodatkowania jest kwota lub wartość pożyczki (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o pcc), stawka zaś podatkowa wynosi 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o pcc).

               Złożenie deklaracji, obliczenie oraz wpłacenie podatku należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. W przeciwnym razie kwota podatku stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki.

KAMAT udziela porad również w kwestii opodatkowania umowy pożyczki oraz sporządza właściwe deklaracje. Więcej informacji: 89 534 00 84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl

Nabycie nieruchomości a wydatki na ten cel – WYROK WSA

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 02.06.2011 (sygn. akt I SA/Gd 261/11) wydatkiem na nabycie nieruchomości, jakie ponosi nabywca, jest nie tylko cena nabycia wymieniona w akcie notarialnym, ale także inne dodatkowe koszty, w tym także związane z obsługą zaciągniętego na nabycie nieruchomości kredytu hipotecznego, tj. odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, wynikające z warunków zawartej umowy kredytowej.

 Więcej informacji: nr tel. 89 534-00-84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl

Opodatkowanie usług świadczonych przez siłownię/salon fitness

       Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% są usługi sprzedaży karnetu na siłownię i squash mającej za przedmiot ćwiczenia, bez pomocy instruktora, czy też pod opieką trenera, instruktora

 Więcej informacji: nr tel. 89 534-00-84; e-mail biuro@kamatolejnik.pl

Przesłanki opodatkowania sprzedaży nieruchomości- WYROK WSA

           Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie ozn. sygn. akt III SA/Wa 1201/2010 art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

            Z przepisu tego wynika zatem, że dla „wygaśnięcia” określonego w nim obowiązku podatkowego istotny jest upływ czasu (5 lat) pomiędzy „nabyciem” a „zbyciem” praw i rzeczy w przepisie tym wymienionych.

Tzw. ulga za złe długi

      Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono nowe zasady stosowania wskazanej powyżej ulgi tj. możliwe będzie skorygowanie poza podatkiem naliczonym również podstawę opodatkowania w przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności bądź jej części. Następuje to w przypadku gdy nie została ona uregulowana bądź zbyta w ciągu 150 (poprzednio 180 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

      Aby dokonać powyższej korekty należy spełnić wymogi wskazane w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Nie będzie również konieczności zawiadamiania dłużnika o chęci skorzystania z dobrodziejstwa wskazanej instytucji, a jedynie wraz z korektą właściwej deklaracji VAT wierzyciel zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

        KAMAT zajmuje się tego rodzaju sprawami, zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt pod nr tel. 89 534-00-84 albo drogą e-mail biuro@kamatolejnik.pl

Przechowywanie faktur VAT

Zgodnie ze zmianą Dyrektywy 2006/112/WE dokonaną Dyrektywą  2010/45/UE, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku nie ma rozróżnienia w prawie unijnym na faktury tradycyjne i elektroniczne. Oznacza to, że zostały zrównane zasady dotyczące przechowywania faktur. W związku z jeden egzemplarz faktury tradycyjnej (oznaczanej do dnia 31.12.2012 roku  jako „KOPIA”), których drugi egzemplarz (poprzednio „ORYGINAŁ”) został przesłany do kontrahenta mogą być przechowywane w dowolny sposób. Świadczy o tym zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie natomiast z poglądami judykatury (orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA), jak również stanowiskiem organów podatkowych wynikającym z interpretacji możliwe jest przechowywanie wskazanych dokumentów rozliczeniowych w systemie elektronicznym, albo w formacie PDF.