Oferta

Doradztwo podatkowe

 1. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

 2. Prowadzenie ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych i wyposażenia itp.

 3. Prowadzenie rejestrów VAT.

 4. Zeznania podatkowe składane do polskich urzędów skarbowych- rozliczanie dochodów krajowych oraz łączne rozliczanie dochodów osiągniętych w kraju i za granicą.

 5. Porady z zakresu zobowiązań podatkowych (podatek VAT, podatki dochodowe, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości).

 6. Porady z zakresu postępowań podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych oraz postępowań karno-skarbowych.

 7. Porady z zakresu spraw związanych z tzw. dochodami nieujawnionymi oraz reprezentacja klientów przed wszelkimi organami w tym zakresie.

 8. Sporządzanie wszelkich pism (wnioski, odwołania, zażalenia) kierowanych do organów podatkowych (Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa) czy też organów kontroli podatkowej (Urząd Kontroli Skarbowej).

 9. Reprezentacja klientów przed organami podatkowymi (Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa) czy też organami kontroli podatkowej (Urząd Kontroli Skarbowej).

 10. Sporządzanie wszelkich pism (skargi, zażalenia, wnioski) oraz reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

 11. Sporządzanie wniosków o dokonanie interpretacji prawa podatkowego (krajowego i unijnego).

 12. Sporządzanie informacji prawno-podatkowycch oraz opinii prawnych związanych z obowiązkiem podatkowym czy też postępowaniem w tym zakresie.

 13. Opodatkowanie sprzedaży przez internet.

 14. Porad udzielamy przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Kadry, Płace, ZUS

 

 1. Sporządzanie listy płac.

 2. Sporządzanie deklaracji ZUS.

 3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 4. Porady z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych ( w tym podleganie obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).

 5. Reprezentacja klientów przed ZUS w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego oraz emerytalno-rentowego.

Wsparcie przy prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 1. Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Zakładanie/likwidacja/zawieszenie działalności gospodarczej – aspekty podatkowe oraz dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (wypełnianie druków CEiDG, VAT-R, VAT-Z itp.)

 3. Doradztwo w zakresie aspektów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Doradztwo w zakresie egzekucji sądowej i administracyjnej.

Kompleksowa obsługa w zakresie:

 

 1. Zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości.

 2. Podatku od spadków i darowizn (od zeznania do decyzji, poradnictwo w zakresie sporządzania umów w przedmiocie darowizn, doradztwo w zakresie postępowań spadkowych).

 3. Podatkowych aspektów zawierania umów cywilnoprawnych (podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT itp.).

 4. Doradztwo w zakresie służebności przesyłu oraz prowadzenie postępowań zmierzających do uzyskania czynszu za korzystanie przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów