Przesłanki opodatkowania sprzedaży nieruchomości- WYROK WSA

           Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie ozn. sygn. akt III SA/Wa 1201/2010 art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

            Z przepisu tego wynika zatem, że dla „wygaśnięcia” określonego w nim obowiązku podatkowego istotny jest upływ czasu (5 lat) pomiędzy „nabyciem” a „zbyciem” praw i rzeczy w przepisie tym wymienionych.